ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Τι αναπτύσσουμε

Απτά αποτελέσματα
– Η μεθοδολογία κατάρτισης στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Το εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για τους νέους στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Ο τροχός εξατομικευμένων δεξιοτήτων για την ηλεκτρονική μάθηση στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Ο οδηγός για τους εκπαιδευτές/μέντορες νέων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες/εργαζόμενους

Μη απτά αποτελέσματα
– Αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των νέων για την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα.
– Ενίσχυση των στρατηγικών εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση ΤΠΕ στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών
– Ποιοτική κατάρτιση σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες προς την κατεύθυνση πιο περιεκτικών και προσβάσιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Πακέτα εργασίας
Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση έργου

Πακέτο εργασίας 2: Πλαίσιο ενίσχυσης δεξιοτήτων EPICURIOUS
Το Πακέτο Εργασίας 2 έχει ως στόχο να υποστηρίξει την εκπαίδευση στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, να εισάγει τις κοινότητες-στόχους σε έναν νέο τομέα, να ενισχύσει τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών της κοινοπραξίας και του προσωπικού τους και να συμβάλει με νέες μεθοδολογίες στις εθνικές στρατηγικές.
Οι ειδικοί στόχοι του Πακέτου Εργασίας 2 περιλαμβάνουν τη διενέργεια έρευνας για την επικύρωση των αναγκών των νέων και τον καθορισμό θεμάτων για τον σχεδιασμό μιας μεθοδολογίας κατάρτισης στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας για την επικύρωση των αποκτηθεισών γνώσεων και την παράδοση ενός πρακτικού οδηγού για την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Τα κύρια αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 θα περιλαμβάνουν μια διακρατική έκθεση σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων, μια μεθοδολογία κατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό, ένα εγχειρίδιο επιχειρηματικών δεξιοτήτων, μια μεθοδολογία επικύρωσης γνώσεων και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι οι εξής
Α1: Φυσική συνάντηση στην Ελλάδα
Α2: Επαλήθευση των ενδιαφερόντων των νέων
Α3: Διακρατική Έκθεση έρευνας EPICURIOUS
Α4: Καθορισμός και σχεδιασμός της μεθοδολογίας κατάρτισης
Α5: Εγχειρίδιο επιχειρηματικών δεξιοτήτων
Α6: Ορισμός της επικύρωσης γνώσεων
Α7: 2η φυσική συνάντηση στην Ολλανδία
Α8: Πιλοτική δραστηριότητα
Α9: Τοπικές εκδόσεις (Μεταφρασμένο υλικό στις γλώσσες των εταίρων)

Πακέτο εργασίας 3: EPICURIOUS Personalised Skills Wheel
Το Πακέτο Εργασίας 3 αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης με την ονομασία EPICURIOUS Personalised Skills Wheel, το οποίο θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην κατάρτιση και τη διατήρηση δεξιοτήτων για τους νέους στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το εργαλείο θα σκιαγραφεί το προφίλ του εκπαιδευόμενου προσδιορίζοντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του και παρέχοντας κατάλληλες στρατηγικές μάθησης. Οι αποκτηθείσες γνώσεις θα επικυρώνονται με τη χρήση των Open Badges.
Οι κύριοι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 3 είναι η δημιουργία μιας εξατομικευμένης μαθησιακής εμπειρίας, η υποστήριξη της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης, η παροχή ενός νέου εργαλείου που θα χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς της κοινοπραξίας, η δημιουργία μιας ισχυρής συνέργειας των οργανώσεων νεολαίας/εκπαιδευτικών και η ενσωμάτωση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και λογισμικού.
Τα κύρια αποτελέσματα αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι η πλατφρόρμα EPICURIOUS Personalised Skills Wheel, ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς στον τομέα της νεολαίας, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και οι εκδηλώσεις προώθησης και οι πόροι. Ο τροχός εξατομικευμένων δεξιοτήτων EPICURIOUS θα παρέχει έναν καινοτόμο τρόπο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Ο Οδηγός για εκπαιδευτικούς στον τομέα της νεολαίας θα δώσει οδηγίες για την αξιοποίηση του εργαλείου και της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας σε εργαζόμενους/εκπαιδευτικούς/οργανισμούς ή μέντορες της νεολαίας που εργάζονται και διδάσκουν σε τομείς των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δραστηριότητα με το κοινό-στόχο για την αξιολόγηση του εργαλείου και θα δημιουργηθεί ειδικό υλικό προώθησης για τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στις χώρες-εταίρους.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι οι εξής:
Α1: Χαρτογράφηση των αναγκών ανάπτυξης του εργαλείου
Α2: Δημιουργία της πλατφόρμας
Α3: Ανάπτυξη της λύσης ηλεκτρονικής μάθησης.
Α4: Επαναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού
Α5: Δημιουργία των Open Badges
Α6: Εσωτερικός έλεγχος
Α7: Οδηγός για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας
Α8: Πολυγλωσσική πλατφόρμα
Α9: 3η φυσική συνάντηση
Α10: Εξωτερική πιλοτική δοκιμή
Α11: Τελική έκδοση
Α12: Υλικό εκδηλώσεων προώθησης
A13- A19: Δραστηριότητες προώθησης

Skip to content