WYNIKI

Co rozwijamy

Wymierne rezultaty
– Metodologia szkolenia w CCI
– Podręcznik przedsiębiorczości dla młodzieży w CCI
– Spersonalizowane koło umiejętności dla e-learningu w sektorze kultury i kreatywnym
– Przewodnik dla wychowawców młodzieży/mentorów w sektorze kultury i kreatywnym/pracowników

Rezultaty niematerialne
– Podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości.
– Wzmocnienie strategii edukacyjnych i e-learningowych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w sektorze kultury i kreatywnym.
– Szkolenie jakościowe dla niedostatecznie reprezentowanych grup w kierunku bardziej integracyjnych i dostępnych możliwości edukacyjnych.

Pakiety robocze
Pakiet roboczy 1: Zarządzanie projektem

Pakiet roboczy 2: Ramy doskonalenia umiejętności EPICURIOUS
Pakiet roboczy WP2 ma na celu wspieranie edukacji w zakresie CCI, wprowadzenie społeczności docelowych do nowego sektora, poszerzenie wiedzy i doświadczenia organizacji konsorcjum i ich pracowników oraz wniesienie nowych metodologii do strategii krajowych.
Szczegółowe cele WP2 obejmują przeprowadzenie ankiety w celu zweryfikowania potrzeb młodzieży i zdefiniowania tematów do opracowania metodologii szkolenia w CCI, stworzenie metodologii walidacji zdobytej wiedzy oraz dostarczenie praktycznego przewodnika na temat wspierania młodych przedsiębiorców w CCI.
Główne wyniki WP2 będą obejmować raport UE na temat zainteresowań młodzieży, metodologię i materiały szkoleniowe, podręcznik umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, metodologię walidacji wiedzy oraz wyniki działań pilotażowych.

Działania w ramach tego pakietu roboczego będą następujące:
A1: Fizyczne spotkanie w Grecji
A2: Weryfikacja zainteresowań młodzieży
A3: Raport EPICURIOUS EU
A4: Definicja i projekt metodologii szkolenia
A5: Podręcznik umiejętności przedsiębiorczych
A6: Definicja walidacji wiedzy
A7: 2. spotkanie fizyczne – Holandia
A8: Działanie pilotażowe
A9: Wersje lokalne

Pakiet roboczy 3: Spersonalizowane koło EPICURIOUS
Pakiet roboczy WP3 ma na celu stworzenie narzędzia e-learningowego o nazwie Spersonalizowane Koło Umiejętności EPICURIOUS, które zapewni bezpłatny dostęp do szkoleń i utrzymania umiejętności dla młodzieży w sektorze kultury i kreatywnym. Narzędzie będzie profilować ucznia, identyfikując jego potrzeby i zainteresowania oraz zapewniając odpowiednie strategie uczenia się. Zdobyta wiedza zostanie potwierdzona za pomocą odznak Open Badge.
Głównymi celami WP3 jest stworzenie spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego, wspieranie cyfryzacji edukacji, dostarczenie nowego narzędzia do wykorzystania przez organizacje konsorcjum, stworzenie silnej synergii organizacji młodzieżowych/edukatorów oraz włączenie otwartych zasobów edukacyjnych i oprogramowania.
Głównymi rezultatami tego pakietu roboczego będą: spersonalizowane koło umiejętności EPICURIOUS, przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą/edukatorów, wyniki pilotażu oraz wydarzenia i zasoby promocyjne. Spersonalizowane koło umiejętności EPICURIOUS zapewni innowacyjny sposób uczenia się na odległość w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych w oparciu o potrzeby i zainteresowania użytkowników. Przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą/edukatorów będzie zawierał instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia i metodologii edukacyjnej dla osób pracujących z młodzieżą/edukatorów/organizacji lub mentorów pracujących i nauczających w sektorach CCI. Przeprowadzone zostanie działanie pilotażowe z udziałem grupy docelowej w celu oceny narzędzia, a także stworzone zostaną specjalne materiały promocyjne na potrzeby wydarzeń organizowanych w krajach partnerskich.

Działania w ramach tego pakietu roboczego będą następujące:
A1: Mapowanie potrzeb
A2: Konfiguracja koła
A3: Opracowanie rozwiązania e-learningowego.
A4: Ponowne modelowanie materiałów szkoleniowych
A5: Ćwiczenie Open Badges
A6: Suche serie
A7: Przewodnik
A8: Platforma wielojęzyczna
A9: Fizyczne spotkanie 3RD
A10: Pilotaż zewnętrzny
A11: Wydanie końcowe
A12: Materiały z wydarzeń promocyjnych
A13- A19: Działania promocyjne

Skip to content